Projekti

ONLINE KATALOG KNJIŽNICE
Baner
FACEBOOK PROFIL KNJIŽNICE
Baner
TEČAJEVI U MOODLU
Baner
CARNET WEBMAIL
Baner
E - Dnevnik
Baner

NATJEČAJ PDF Ispis E-mail
Utorak, 22 Kolovoz 2017 14:22

Valpovo, 22. kolovoza 2017. godine

KLASA: 406-01-01/17

URBROJ: 2185-09-01/17-10

Srednja škola Valpovo, dr. Franje Tuđmana 2, čiji je osnivač Osječko-baranjska županija, na temelju financijskog nalaza revizije i odluke Školskog odbora, objavljuje:

 

J A V N I    N A T J E Č A J

za davanje u najam/zakup školskog prostora


Srednja škola Valpovo daje u najam/zakup sljedeći prostor na adresi sjedišta:

Sportska dvorana, dr. Franje Tuđmana 2, 31550 Valpovo

Predmet natječaja je najam/zakup sportske dvorane u vlasništvu Srednje škole Valpovo.

Dvorana se daje u najam/zakup isključivo za provedbu programa sportske škole i treninga te pripreme za natjecanja.

Školska dvorana se iznajmljuje za vremenski period od 1. rujna 2017. godine do 31. kolovoza 2018. godine.

Ponuditelj je obvezan navesti tjedni i mjesečni broj sati korištenja. Raspored i vremenik korištenja dvorane bit će reguliran Ugovorom između stranaka.

Cijena:

Početna cijena najma/zakupa poslovnog prostora iznosi, sukladno Odluci Školskog odbora, 500,00 kuna mjesečno.

Ponude mogu dostaviti isključivo pravne osobe, a u slučaju istih uvjeta prednost ostvaruju one koje svoje programske aktivnosti usmjeravaju na stručan rad s najmlađim dobnim skupinama.

Ponuda za najam/zakup mora sadržavati naziv pravne osobe, adresu, OIB, MB, IBAN, ime i prezime fizičke osobe odnosno osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja pravne osobe, njegov OIB, i tel. kontakt osobe, vrstu aktivnosti koju ponuditelj želi provoditi u unajmljenom/zakupljenom prostoru. Za udruge preslika izvatka iz Registra udruga.

Ponuda mora sadržavati izjavu o visini ponuđene zakupnine/najamnine.

Ponude se dostavljaju na adresu Škole u roku 8 dana od dana objave natječaja s naznakom „Za natječaj. Ne otvarati – ponuda za zakup/najam poslovnog prostora“. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja, uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja, sadrži i najviši iznos zakupnine.

O rezultatu natječaja ponuditelji će biti pismeno obaviješteni.

Ponude s nepotpunom dokumentacijom, ponude koje ne odgovaraju uvjetima natječaja te ponude ponuditelja koji imaju dugovanja prema Srednjoj školi Valpovo neće se razmatrati.

O najpovoljnijoj ponudi odlučuje Školski odbor Srednje škole Valpovo.

 

Ravnateljica:
Svjetlana Kalpić, dipl.ing. v.r.

Prilog: Natječaj

 
NATJEČAJ PDF Ispis E-mail
Utorak, 20 Lipanj 2017 13:33

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. - ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) Srednja škola Valpovo, koju zastupa ravnateljica Svjetlana Kalpić, dipl.ing., objavljuje sljedeći:

 

N A T J E Č A J

za radna mjesta

 

1. profesor/ica stručnih predmeta strojarske skupine, neodređeno, nepuno radno vrijeme (17 sati neporedno odgojno-obrazovnog rada uz pripadajuće tjedno zaduženje) – 1 izvršitelj/ica.

Uvjeti: sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj (»Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. - ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (»Narodne novine«, br. 47/96. i 80/99.).

2. profesor/ica stručnih predmeta ekonomske skupine, neodređeno, nepuno radno vrijeme (4 sata neporedno odgojno-obrazovnog rada uz pripadajuće tjedno zaduženje) – 1 izvršitelj/ica.

Uvjeti: sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj (»Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. - ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (»Narodne novine«, br. 47/96. i 80/99.).

 

Uz prijavu kandidat treba dostaviti:

-          svjedodžbu (potvrdu) o stečenoj spremi, kratak životopis, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (izdano za vrijeme trajanja natječaja), dokaz o hrvatskom državljanstvu, za radno iskustvo elektronski ispis staža osiguranja ili potvrda HZMO, a za radni staž do 30. lipnja 2013. godine preslika radne knjižice te ostalu dokumentaciju koja potvrđuje navode iz prijave ili životopisa.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Škole i stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom kao i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Na natječaje se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s dokumentacijom dostavljaju se preporučenom pošiljkom na adresu: Srednja škola Valpovo, dr. F. Tuđmana 2, 31 550 Valpovo ili se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik, s naznakom “za natječaj”.

 

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je otvoren od 20. lipnja do 28. lipnja 2017. godine

Prilog: Natječaj

 
NATJEČAJ PDF Ispis E-mail
Srijeda, 03 Svibanj 2017 10:33

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. - ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) Srednja škola Valpovo, koju zastupa ravnateljica Svjetlana Kalpić, dipl.ing., objavljuje sljedeći:

 

N A T J E Č A J

za radna mjesta

 

1. profesor/ica fizike, određeno (do povratka odsutnog radnika s bolovanja, a najduže do 31. kolovoza 2017. godine), puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica.

Uvjeti: sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj (»Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. - ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (»Narodne novine«, br. 47/96. i 80/99.).

2. profesor/ica engleskog jezika, određeno (do povratka odsutnog radnika s neplaćenog dopusta, a najduže do 31. kolovoza 2017. godine), nepuno radno vrijeme (9 sati neposredno odgojno-obrazovnog rada s pripadajućim tjednim zaduženjem) – 1 izvršitelj/ica.

            Uvjeti: sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj (»Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. - ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (»Narodne novine«, br. 47/96. i 80/99.).

 

 

Uz prijavu kandidat treba dostaviti:

-          svjedodžbu (potvrdu) o stečenoj spremi, kratak životopis, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (izdano za vrijeme trajanja natječaja), dokaz o hrvatskom državljanstvu, za radno iskustvo elektronski ispis staža osiguranja ili potvrda HZMO, a za radni staž do 30. lipnja 2013. godine preslika radne knjižice te ostalu dokumentaciju koja potvrđuje navode iz prijave ili životopisa.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Škole i stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom kao i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Na natječaje se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s dokumentacijom dostavljaju se preporučenom pošiljkom na adresu: Srednja škola Valpovo, dr. F. Tuđmana 2, 31 550 Valpovo ili se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik, s naznakom “za natječaj”.

 

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je otvoren od 3. do 11. svibnja 2017. godine

Prilog: Natječaj

 
NATJEČAJ PDF Ispis E-mail
Srijeda, 15 Ožujak 2017 18:00

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. - ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.), Srednja škola Valpovo objavljuje sljedeći:

 

N A T J E Č A J

za radno mjesto

 

1. spremač/ica, određeno (do povratka odsutne radnice s bolovanja), puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica.

Probni rad: 1 mjesec.

            Uvjeti: osnovno obrazovanje i sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

 

Uz prijavu kandidat treba dostaviti:

-     svjedodžbu (potvrdu) o stečenoj spremi, kratak životopis, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (izdano za vrijeme trajanja natječaja), dokaz o hrvatskom državljanstvu, za radno iskustvo elektronski ispis staža osiguranja ili potvrda HZMO, a za radni staž do 30. lipnja 2013. godine preslika radne knjižice te ostalu dokumentaciju koja potvrđuje navode iz prijave ili životopisa.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom kao i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Prijave s dokumentacijom dostavljaju se preporučenom pošiljkom na adresu: Srednja škola Valpovo, dr. F. Tuđmana 2, 31550 Valpovo ili se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik, s naznakom “za natječaj”.  

 

Datum objave: 15. ožujka 2017. godine

Prilog: Natječaj

 
<< Početak < « 1 2 3 4 » > Kraj >>

Stranica 1 od 4
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Baner
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Baner
Agencija za odgoj i obrazovanje
Baner